'

ទាក់ទងមកពួកយើង

ការសាកសួររបស់អ្នកពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពួកយើង ហើយការទំនាក់ទំនងគឺមានភាពងាយស្រួលណាស់។ គ្រាន់តែបំពេញទម្រង់បែបបទតាមអ៊ីនធឺណិត ឬទូរស័ព្ទមកពួកយើង ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកពួកយើងក៏បាន ។ មិនថាអ្នកជ្រើសរើសវិធីមួយណាទេ ក្រុមសេវាកម្មអតិថិជនដ៏រួសរាយរាក់ទាក់ ប្រកបដោយសមត្ថភាពរបស់ពួកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

  NEW IMAGE™ INTERNATIONAL (Cambodia) Co., Ltd. c/- ECON

 • khsupport@newimage.asia
 • +855 16 277 888
 • 43 & 45, Phum Bayab, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
 • Opening Hours:8.30am - 5pm Monday to Friday
  (subject to change)


ការិយាល័យអន្តរជាតិ New Image™

  Philippines - New Image International Far East (Philippines) Inc.

 • phsupport@newimage.asia
 • +63 2 8687 3161
 • +63 2 687 6887
 • Unit 1806, Centerpoint Building Julia Vargas St. Cor. Garnet St. Ortigas Center, San Antonio, Pasig, 1605 Metro Manila, Philippines

  Taiwan - New Image International – Taiwan Branch

 • taiwan@newimage.asia
 • +886 4 2320 6611
 • +886 4 2320 3611
 • Taichung Head Office, Unit B, 5th Floor, No 51, Sec 2 Gongyi Road, Nantun District, Taichung City 408 Taiwan (ROC)

  Uganda - New Image Health and Science (U) Ltd

 • ugsupport@newimage.asia
 • Kampala Boulevard Building, Level 2 Room 203 Kampala, Uganda.

  Vietnam - Head Office: New Image Viet Nam One Member Limited Liability Company

 • info@newimage.vn
 • +84 1900 63 69 73
 • 4th floor, 4 Nguyen Dinh Chieu Street, Da Kao Ward, District 1, HCMC, Vietnam